Japan Through My Eyes - sephotoimaging

Torii at Meiji Shrine.

japan 2009yoyogi park