Japan Through My Eyes - sephotoimaging

Lantern at Fushimi Inari Taisha Shrine, Kyoto.

Japan20060313DSCF8107362